0%

Markdown 笔记软件: VNote

向大家安利一款 markdown 笔记软件, VNote http://t.cn/RXj6L39
此软件目前已经 1300 多个commits 了,做为一个有些开源软件维护经历的人,深感不易。
用了太多 markdown 笔记软件,此软件使得最为顺手,尤其作为程序员 vim 模式 让我感到非常舒服,
大量图表的支持比如 UML 流程图,让我用起来很顺手。

VNote

我前后尝试过各种笔记软件,我理想的软件有几点:

  • a. 支持文件管理
  • b. 不要乱改数据,容易迁移
  • c. 支持 markdown
  • d. 跨平台,支持 Mac 和 Linux

最后,终于发现了 VNote,有点惊喜。在 Linux 下编译 VNote 显示有明显改进,下面是编译的方法:

  1. 下载 QT SDK

https://mirrors4.tuna.tsinghua.edu.cn/qt/official_releases/qt/5.9/5.9.0/qt-opensource-linux-x64-5.9.0.run

将 Qt5.9 安装到 /home/henices/Qt5.9.0/

  1. 编译 fcitx-qt5

git clone https://gitlab.com/fcitx/fcitx-qt5.git

准备编译脚本 build_linux.sh, 指定下载的QT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QTDIR="/home/henices/Qt5.9.0/5.9/gcc_64/"
PATH="$QTDIR/bin:$PATH"
LDFLAGS=-L$QTDIR/lib
CPPFLAGS=-I$QTDIR/include

rm -rf build
mkdir -p build
cd build
cmake ..
make -j8

使用下面命令编译

1
2
chmod a+x ./build_linux.sh
./build_linux.sh

将生成的 libfcitxplatforminputcontextplugin.so copy 到
/home/henices/Qt5.9.0/5.9/gcc_64/plugins/platforminputcontexts/

  1. 获取VNote 源码
1
2
3
git clone https://github.com/tamlok/vnote.git vnote.git
cd vnote.git
git submodule update --init
  1. 编译

build_linux.sh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
QTDIR="/home/henices/Qt5.9.0/5.9/gcc_64/"
PATH="$QTDIR/bin:$PATH"
LDFLAGS=-L$QTDIR/lib
CPPFLAGS=-I$QTDIR/include

rm -rf build
mkdir -p build
cd build
qmake -v
qmake PREFIX=/usr/local CONFIG-=debug CONFIG+=release ../VNote.pro
make -j8

使用下面命令编译

1
2
chmod a+x ./build_linux.sh
./build_linux.sh
  1. 安装

sudo make install

参考链接

https://tamlok.gitee.io/vnote/zh_cn/#!docs/%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%80%85/%E6%9E%84%E5%BB%BAVNote.md